Makroekonomie - EkonomieMakroekonomie

Analyzuje chování makroekonomických subjektů (sektorů)

Sektory

   
 1. 1) Domácnosti 
 2.  
 3. 2) Firmy 
 4.  
 5. 3) Stát 
 6.  
 7. 4) Zahraničí 

Dvousektorová ekonomika = domácnosti a firmy
Třísektorová = domácnosti, firmy a stát
Čtyřsektorová = domácnosti, firmy, stát a zahraničí

Makroekonomické indikátory (magický čtyřúhelník)

   
 • HDP (v %) 
 •  
 • Míra nezaměstnanosti (okolo 5% k roku 2008) 
 •  
 • Míra inflace (v %) 
 •  
 • Vývoj běžného účtu platební bilance (vyjádření relativně nebo absolutně) 
   
Hrubý domácí produkt 
   
 • Výstup ekonomiky; ukazatel výkonnosti ekonomiky 
 •  
 • Vyjadřuje hodnotu zboží/služeb (produkce) vyjádřenou v tržních cenách, jež je vyrobena na území daného státu za určité časové období (zpravidla 1 rok) všemi výrobními faktory, bez ohledu na to kdo je jejich vlastníkem 
 •  
 • Např.: počítáme i práci francouzského dělníka pokud pracuje na území daného státu (teritoriální omezení HDP) 
 •  
 • Obsahuje pouze novou produkci, tj. nezapočítáváme prodej aut, které byly vyrobeny v jiném než sledovaném období 
 •  
 • Neobsahuje produkci šedé nebo černé ekonomiky (pašování, prodej drog apod.) 
 •  
 • Hrubý národní produkt = Vyjadřuje hodnotu zboží/služeb (produkce) vyjádřenou v tržních cenách, jež je vyrobena kdekoliv za určité časové období (zpravidla 1 rok) všemi výrobními faktory, které jsou ve vlastnictví residentů/příslušníků dané země   
        
  • HNP = HDP – Příjmy z výrobních faktorů nerezidentů dané země plynoucí do zahraničí + příjmy rezidentů dané země plynoucí ze zahraničí     
  •      
  • HNP = HDP ± saldo zahraničních důchodů     
  •    
   

Metody výpočtu HDP:

   
 • Výrobní metoda (Metoda přidané hodnoty)   
        
  • HDP je součet všech přidaných hodnot všech výrobců ve všech odvětvích ekonomiky     
  •      
  • HDP je součet přidaných hodnot za všechny národohospodářské sektory (primární, sekundární, terciární)     
  •      
  • Přidaná hodnota = je hodnota toho kterého výrobce, kterou přidal k nakoupenému zboží od jiné firmy     
  •      
  • Takto vypočtený HDP souvisí s agregátní nabídkou (z hlediska nabídky)     
  •    
   

Příklad na metodu přidané hodnoty:

Zadání: Následující tabulka zachycuje zjednodušenou ekonomiku, ve které je jedinou činností produkce skript. Předpokládáme rozdělení do pěti fází. O každé fázi výroby předpokládáme, že nakupuje produkci pouze od předcházející fáze výroby.

Spotřeba meziproduktůPřidaná hodnotaPříjem z prodeje
Lesní závod0
100X1
Dřevařský závod10050X2
Papírny150

X3230
TiskárnaX460

290
Prodejna290120X5
X6X7X8

Doplňte chybějící údaje a doplňte sumace. Řešení:

 
Spotřeba meziproduktůPřidaná hodnotaPříjem z prodeje
Lesní závod0100100
Dřevařský závod10050150
Papírny15080230
Tiskárna23060290
Prodejna290

120

410
7704101180

Výrobce z přidané hodnoty vyplácí zaměstnance, nájem nebo i umořuje úvěr apod. To nás vede k druhé metodě:

   
 • Důchodová metoda   
        
  • Pracuje se součtem všech důchodů, tj.:       
             
   • Mzdy         
   •          
   • Zisky         
   •          
   • Úroky         
   •          
   • Renty         
   •          
   • Popř. příjmy ze sebezaměstnání         
   •          
   • Dividendy         
   •        
        
  • Součet se označuje jako čistý domácí důchod (ČDD)     
  •      
  • Hrubý domácí důchod (HDD) = čistý domácí důchod + odpisy (tzv. amortizace)       
             
   • Jinak označováno jako HDP v cenách výrobních faktorů         
   •        
        
  • HDP = HDD + nepřímé daně - subvence     
  •      
  • Souvisí s agregátní nabídkou     
  •    
   

Příklad k důchodové metodě:

Zadání: Prodejce potravin měl za rok příjmy z prodeje vy výši 10 000 000 Kč. Na mzdách vyplatil 600 000 Kč. Za spotřebu elektřiny zaplatil 18 000 Kč, spotřebu vody 5 000 Kč. Bankám zaplatil za úvěr v úrocích 65 000 Kč. Za pronájem 230 000 Kč. Jeho zisk činil 130 000 Kč. Neuvažujeme existenci nepřímých daní, subvencí ani znehodnocení kapitálu.

Vypočtěte příspěvek tohoto prodejce k HDP důchodovou metodou.

Řešení: 600 000 + 65 000 + 230 000 + 130 000 = HDP = 1 025 000 Kč

   
 •  
  • Alternativně: 10 000 000 – všechny mezi produkty. Zde ale neznáme cenu všech mezi produktů     
  •    
   
   
 • Výdajová metoda:   
        
  • Souvisí s agregátní poptávkou (příjem je zároveň něčím výdajem)     
  •      
  • HDP = Suma agregátních výdajů (AE)     
  •      
  • Agregátní výdaje jsou:       
             
   • Spotřební výdaje (C = consumption)         
   •          
   • Hrubé (soukromé domácí) investice firem         
   •          
   • Výdaje vlády na nákup zboží a služeb (G, governments; vládní spotřeba, vládní investice)           
                  
    • Sem se nepočítají transfery do domácností (např. přídavky na dítě)             
    •            
             
   • Čisté exporty = Export – Import           
                  
    • Značení: NX = X – M; NX = Ex – Im             
    •            
             
        
  • HDP = suma AE = C + I + G + NX     
  •      
  • G = Gi + Gc (investice + výdaje státu)     
  •    
   

Příklad na výdajovou metodu:

Zadání: Čistý export -250

Export 1820

Odpisy 380

Spotř. výdaje domácností 1890

Hrubé soukromé dom. Investice 1200

Vládní nákupy statků a služeb 820

HDP je zároveň HNP. Vypočítejte:

   
 1. velikost dovozu 
 2.  
 3. Čistý národní produkt 

Řešení:

a) 1820 + 250 = 2070 (? Asi, nechytil jsem)

b) HDP = suma AE = C + I + G + NX

1890 + 1200 + 820 - 250 = HDP = 3660

ČDP = 3280 = 3660 – 380

ČDP = ČNP protože HDP = HDP (viz zadání)

   
 • Dvousektorová ekonomika 
 •  
 • HDP = C + I (stát a zahraničí není) 
 •  
 • Produkt = důchod   
        
  • Značení znakem Y (pro oba)     
  •    
   
 • Y = C + S 
 •  
 • HDP = Y 
 •  
 • C + I = C + S -> I = S 
 •  
 • S = úspora domácností (PS) + hrubá úspora firem (GBS) 
   
 • Třísektorová ekonomika   
        
  • TA = daně     
  •      
  • TR = transfer (chápejme jako negativní / vrácená daň)     
  •      
  • NT = čisté daně = daně TA – transfery TR     
  •      
  • Rozpočtové saldo, tj: BS = TA – (G + TR) -> BS = NT - G       
             
   • Kladné (Příjmy větší než výdaje)         
   •          
   • Záporné (Příjmy menší než výdaje) (deficit, schodek)         
   •          
   • Vyrovnaný rozpočet         
   •        
        
  • = dvousektorová + stát     
  •      
  • C + I + G = C + S + TA – TR -> I + G = S + NT -> I = S + NT – G -> I = S + BS     
  •    
 • Čtyřsektorová ekonomika   
        
  • NX + C + I + G = C + S + TA – TR -> NX + I + G = S + NT -> NX + I = S + NT – G -> NX + I = S + BS     
  •    
   

Nominální HDP = HDP v cenách běžného období

Reálné HDP = HDP v cenách základního roku (2005)

   

  • to co se vyrobí v roce 2007 bude oceněno v cenách roku 2005     
  •      
  • eliminuje se zkreslení     
  •    
   

Deflátor HDP:

   
 •      
  • cenový index     
  •      
  • = [image]       
             
   • výsledek není v %, stem násobíme pro zvýšení přesnosti         
   •        
        

Spotřební funkce:

   
 •      
  • Y = Yd důchod = disponibilní důchod     
  •      
  • C = Ca + c * Yd       
             
   • Ca autonomní spotřeba (tj. spotřeba nezávislá na důchodu; krátkodobě)         
   •          
   • c mezní sklon ke spotřebě; lim 1 (limitně od 0 do 1)         
   •          
   • Yd disponibilní důchod         
   •        
        
  • c = [image]     
  •      
  • s = mezní sklon k úsporám = [image]       
             
   • vztah s a c -> když c = 0,4 tak s = 0,6         
   •        
        

Funkce úspor:

   
 • S celkové úspory
 • S = -Sa + s * Yd     
      

Spotřební a úsporová funkce

YD = 0 C = Ca + c x YD C = ∆ C/ ∆ YD 0,7= 700/1000 Y = C + S

C = CA S = SA + s x YD S = ∆ S/ ∆YD 0,3 = 300/1000 1 = c + s

S = - SA

[image]

Autonomní spotřeba a úspory jsou stejné, ale autonomní úspory jsou záporné.

Graf - přímky jsou různoběžné. Když jsou oba sklony 0,5, jsou rovnoběžné. Pokud máme větší spotřebu než úspory, jsou úspory záporné.

Hrubý důchod a disponibilní důchod je jedno a totéž. Ve dvousektorové ekonomice C = Ca + c


Investiční funkce

HDP = Y = C + I

Investiční funkce nám udává závislost investic na úrokové míře. Čím vyšší úroková míra, tím větší náklady to bude pro stát představovat, takže se sníží investice.

Investice nezávisí na důchodu, jsou autonomní. Závisí na velikosti HDP?

[image][image]

Určení (determinace) rovnovážné produkce ve dvousektorové ekonomice

O rovnovážném HDP mluvíme tehdy, jestliže firmy vyrobily a prodaly tolik, kolik plánovaly. V tomto případě jsou splněny tyto podmínky:

   
 • Skutečně se vyrobil produkt, který se plánoval (rovnal se plánovaným agregátním výdajům) 

Neplánované investice (IU) – IU = 0

IS = I + IU

Skutečné investice se dělí na investice plánované a neplánované

Jestliže existuje úroveň HDP, o které toto platí => rovnovážná produkce

   
 • Skutečně se vyrobilo a prodalo méně, než se plánovalo. Neplánované investice jsou větší než nula a dochází k hromadění zásob. 
   
 • Skutečně se vyrobilo a prodalo více, než se plánovalo. Naplánované investice jsou menší než nula a dochází ke snižování zásob (desinvestice). 

Y = C + I

Y = CA + c x YD + I Y a YD je jedno a totéž

Y = CA + I + cY
Y x (1 - c) = CA + I

Y = [image] x (CA + I) zlomek je α = JEDNODUCHÝ VÝDAJOVÝ MULTIPLIKÁTOR (CA + I) někdy se značí „A“

Výdajový – dojde ke změně výdajů a má to dopad na produkci.

Multiplikátor – uvažujeme změnu investic. Když se investice změní o sto, dopad na změnu produkce je větší než sto. Když se investice změní o sto, změní se výše Y.

Y = C + I

AE = CA + I + cY. Když se zvýší I, zvýší se Y, pak se zvýší Y v druhé rovnici, pak C v druhé a C v první atd.

Př.: vypočítat změnu/úroveň Y. Je nutné odlišovat, počítá se podle tohoto vzorce. [image][image]

Agregátní výdaje AE (aggregate expenditure).

Značení: AE nebo C + I.

AE = CA + I + cY

Pro bod E na druhém grafu platí, že plánované investice jsou 0. To, co se vyrobilo, se rovná plánovaným výdajům.

Y > AE => IU > 0

Y < AE => IU < 0

[image]Pokud se sníží autonomní spotřeba, přímka AE = A +CY se rovnoběžně posune dolů (za jinak stejných okolností) nebo se pootočí, mění –li se sklon mezní míry ke spotřebě.

Model 45°C nebo Keynesiánský kříž

Důchodotvorný efekt investic – důchod se zvýší více než investice. Realizuje se během investice. Když se staví nová hala, pracovníci budou mít víc peněz, budou je utrácet.

Kapacitotvorný efekt investic zvýšení kapacit investic, realizuje se po dokončení investice. Nová hala – zvýší se kapacita.

Př.: Konkretizujte funkci úspor.

YD  C
1200  965
1400  1105
1700  1315
1850  1420
   
 • Jedna možnost – napsat si velikost úspor S a ta se rovná YD - C 
 •  
 • S = - SA + s YD 

C = [image]
= 140/200 = 0,7 mezní sklon ke spotřebě mezní sklon k úsporám je 0,3

C = CA + 0,7

965 = CA + 0,7 x 1200 → Ca = 125

S = -125 + 0,3 YD

Př.: Dvousektorová ekonomika:

C = 400 + 0,9 YD

I = 650

YE = ?

Y = AE

Y = C + I

Y = 400 + 0,9Y + 650

Y = 1050 + 0,94

0,1 Y = 1050

Y = [image]

Y = 10 500 = úroveň rovnovážné produkce

Př.: C = 500 + 0,6 YD

I = 300

Skutečně vytvořený produkt je 2500.

   
 1. Zjistit, zda dochází k neplánovanému hromadění/čerpání zásob (zda jsou větší, menší, rovny nule) 
 2.  
 3. Danou situaci zakreslit v modelu 45°. 
 4.  
 5. O kolik musí vzrůst plánované investice, aby byl produkt rovnovážným produktem? 


Př.: Ve dvousektorové ekonomice dojde ke vzrůstu plánovaných investic o 1mld.Kč.

Mezní sklon k úsporám (s) je 0,1. Jak se změní spotřební výdaje?

S = 0,1

c = 0,9 = [image]

∆ I = +1

∆ Y = α . ∆ I

[image] = [image] = 10 x 1 = 10

Rovnovážný důchod se změní o 10 mld.

C = Ca + c x Yd

Celkové spotřební výdaje se zvýšily o 1 mld.


Online překladač | Překlady vietnamština - čeština | Internetové kurzy přípravy na přijímačky SŠ, VŠ