Centrální Banka - ČNB - BankovnictvíCentrální banka

 • existence CB vede k zavedení dvoustupňové bankovní soustavy X koncept „free banking“ (=koncepce, která nepředpokládá existenci CB), avšak převažuje mezi teoriemi názor zavést CB

 • dříve: centrální emisní banka; cedulová banka

 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

 • působení ČNB v České republice je odvozeno z ústavy (zákon č.1/1993 čl.98(1)) – ústřední banka státu, jejímž hlavním cílem je péče o cenoou stabilitu a do jejíž činnosti lze zasahovat jen na základě zákona; tímto zákonem je zákon č.6/1993 o České národní bance

 

alternativy vymezení cíle CB

 • cíl může být určen ryze monetárně:

- stabilita měny – širší pojem

- cenová stabilita

- či širší vymezení cíle – ovlivění některých makroekonomických faktorů (hosp.růst, nez.) - ! může docházet ke konfliktu cílů

 

ČNB nesleduje kurz jako cíl

 

Cíl ČNB

 • vymezen monetárně (v souladu s Ústavou) deklaruje centrální banku jako odborně zaměřenou instituci, zatímco druhá varianta může implikovat nejen jiný typ jejího chování, ale také jiný charakter její postavení v národohospodářském systému

 • zákon o ČNB řeší naznačené dilema formulací hlavního cíle v cenové stabilitě a pokud tím není dotčeno jeho plnění, ukládá ČNB podporovat obecnou hospodářškou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu a jednat v souladu se zásadami otevřeného tržního hospodářství

 • v souvislosti s hlavním cílem zákon centrální bance zadává následující úkoly:

  1. určovat měnovou politiku

  2. vydávat bankovky a mince

  3. řídit peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank

  4. pečovat o hospodárnost a plynulost peněžního oběhu a mezibankovního zúčtování

  5. podílet se na zajištění spolehlivosti, efektivnosti a bezepčnosti a na rozvoji platebních systémů

  6. vykonávat dohled nad finančním trhem, provádět analýzy vývoje finančního systému a pečovat o bezpečné fungování a rozvoj finančního trhu

 

Postavení ČNB

 • ústřední banka, orgán dohledu nad finančním trhem, právnická osoba s postavením veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze, která se nezapisuje do obchodníh orejstříku a jíž jsou svěřeny kompetence správního úřadu

 • ČNB má zákonem uloženo s odbornou péčí hospodařit s majetkem státem jí svěřeným

Nezávislost ČNB

 • dle eko teorií, důležitá je nezávislost CB

 • na vládní exekutivě – snaha zabránit vlivu politiky na MP

 • jako souhrn formalizovaných i neformálních vazeb CB a jejího okolí

X obtížné vymezení i měření

- obecné roviny se dostáváme konkrétně k ČNB:

 • institucionální nezávislot - ČNB ani Bakovní rada nesmí při plnění hlavního cíle a výkonu dalších činností přijímat ani vyžadovat pokyny od: prezidenta republiky, Parlamentu, vlády, správních úřadů ani od jakéhokoliv subjektu

 • personální nezávislost spočívá v omezení politických tlaků při ustavení bankovní rady

 • funkční nezávislost je naplněna samostatností ČNB při formulaci inflačních cílů a aktivaci nástrojů k jejich dosažení

 • finanční nezávislost – dokonale repsektována, protože ji není zákonem povoleno poskytovat úvěr vládě ani přímo, ani nákupem jí emitovaných dluhopisů

Zodpovědnost

- zpětná vazba: vůči veřejnosti reprezentované zastupitelským orgánem:

 • ČNB je povinna 2x ročně předložit prostřednictvím svého guvernéra k projednání poslanecké sněmovně Zprávu o měnovém vývoji, k informaci 1x ročně Zprávu o finanční stabilitě a do konce března Zprávu o hospodaření v předešlém roce, nově podává k informaci Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem (do 30.6. předkládá PS, Senátu a vládě)

 • vláda a ČNB se navzájem informují o zásadách měnové a hospodářské politiky

 

Transparentnost ČNB

 • seznamuje průběžně veřejnost s hlavním cílem měnové politiky i s podstatou režimu infalčního cílování

 • průběžně infromuje veřejnost o výši inflačního cíle, o prognózách inflace a jejich rizicích i o měnově politických opatřeních, jež aplikuje

 • vydává pravidlené čtvrteltní Zprávy o inflaci, jimiž plní informační povinnost vůči veřejnosti, kterou jí ukládá zákon

 • publikuje řadu informačních bulletinů, odborných studií a statistických údajů jak v „klasické“ formě, tak na svých webových stránkách

 • s krátkým časovým odstupem zveřejňuje zápisy ze zasedání bankovní rady včetně výsledku případného hlasování (a relace hlasů)

 • vystoupení členů bankovní rady jsou vnímána jako signální a pozorně sledována nejen účastníky finančního trhu

 

Důvěryhodnost

= kredibilita

 • schopnost komunikovat svoje postupy a rozhodntí (CB musí být čitelná a srozumitelná)

 • snižování informační asymetrie

 • redukce neurčitosti při rozhodování eko subjektů

 

Bankovní rada

 • určuje měnovou politiku i nástroje vhodné k její realizaci, rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních ČNB a opatřeních v oblasti dohledu nad fiančním trhem

 • je sedmičlenná – guvernér, 2 víceguvernéři a 4 další členové (všichni jsou zaměstnanci CB)

 • funkční období – 6 let (max. 2x za sebou) – snaha předejít efektu volebního cyklu

 • jmenuje prezident republiky

 • rozhoduje prostá většina

 • jednání - o měnových otázkách se jedná od roku 2008 osmkrát ročně (předtím 1/měs.)

- po skončení jednání následuje tisková konferecne (v režimu transparentnosti)

- písemný záznam zveřejněn na netu

- s odstupem 6 klet zveřejňován podrobný protokol z pravidelného jednání

 

Činnosti ČNB

 • určuje měnově politické nástroje

 • stanovuje podmínky prováděných obchodů

 • koncipuje pravidla obezřetného podnikání (sekundární pravidla)

 • vede účty bankám (přes clearingové centrum)

 • působí jako věřitel poslední instance

 • vede účty stáního rozpočtu ČR (podle zákona o rozpočtových pravidlech)

 • dává do prodeje státní dluhopisy (vykonává činnosti spojené s jejich správou, splácením a převody)

 • vydává vlastní pokladniční poukázky (se splatností do 6 měs.) a obchoduje s nimi

 • může vstupovat do transakcí na peněžním trhu

 • vede evidenci st. pokl. poukázek, vlastních emisí pokl. poukázek

 • stanovuje kurzový režim české koruny

 • vyhlašuje kurz české měny k zahraniční měnám

 

ČNB a ESCB

 • ČNB je její součástí

 • Guvernér je členom Generální rady ECB (členem RAdy guvernérů se stane až přijmeme €)

 • informuje komisi EU o udělených (odňatých licencích) a odmítnutých žádostech domácích bank působit v jiném státě EU

 

Základní nástrojový aparát ČNB

 • zákon umožňuje ČNB stanovit úrokové sazby, rámce, splatnosti a další podmínky prováděných obchodů

 • pravidla obezeřetného podnikání určená dohlíženým bankám a družtevním záložnám

 • ČNB vydává úřední sdělení – informuje například o rozhodnutích bankovní rady o ůrokových sazbách...

 • ČNB vede účty subjektům české bankovní soustavy, na nichž jsou drženy vsoce likvidní prostředky bank

 • má možnost adresovat bankám požadavek povinných minimálních rezerv

 • ČNB může obchodovat s bankami a využívat v těchto transakcích krátkodobých cenných papírů

 • poskytuje komerčním ústavům zdroje úvěrovou cestou

 

 

VZTAHY ČNB K BANKÁM – OBLAST MĚNOVĚ POLITICKÁ

 • měnovou politiku můžeme vnímat jako proces, jímž se centrální banka s využitím svých nástrojů snaží dosáhnout zákonem stanoveného cíle

 • v současnosti u nás ČNB používá pouze nepřímé politické nástroje

 • ovlivňuje banky přes:

Měnová politika

 

Transmisní mechanismus

- schéma:

- obecné: nástroje → OK → ZK → cíl

- léta 1990-1992: přímé → MB → M2 → cenová stabilita

- léta 1992-1997: nepřímé → rezervy KB → M2 → cenová stabilita

1T PRIBOR ISC

proběhla změna na jedno kritérium při přechodu na cíl cílování inflace

- 1998 - : nepřímé → 1IT PRIBOR → cíl (inflace)

 

Nástroje měnové politiky

 • tradiční měnově politické instrumentarium obsahuje čtyři prvky – kurzové intervence, povinné minimální rezervy (PMR), operace na volném trhu a diskontní politika

  • Kurzové intervence – v současné době ČNB nevyužívá, kdyby chtěla použít tak je provádí standardním způsobem a to ve snaze posílit pozici domácí měny by ji na devizovém trhu poptávala, pokud by chtěla zpomali její přílišné zpěvňování, sáhla by k prodejům (vnímány jako málo efektivní)

  • Povinné minimální rezervy – nezadávají se bance individuálně; dlouhá doba působení; nemají v současné době charakter MP nástroje (jehož prostřednictvím by byla ovlivňována cenová stabilita)

- banky je sledují na svém účtu v CERTISu → vyjdřuje je banka jako průměr denních zůstatků na účtu v CC během udržovacího období (měsíc) - musí odpovídat požadovanému objemu

- sazba PMR = 2 %

- báze pro výpočet: primární závazky se splatností do dvou let – z bilance za měsíc předcházející udržovacímu období → vypočteme 2 % ⇒ získáme objem celkových PMR

- PMR jsou úročeny limitní reposazbou

- vnitrodenní facilita = tok,jež může banka od ČNB čerpat, pokud by toky nepřicházely na účet – hrozí nesplnění PMR

- jsou chápány jako prostředek řízení likvidního rizika repektive jako nástroj zajišťující plnyulost mezibankovního platebního styku v clearingovém centru

- při nesplnění je stanovena sankce v hodnotě dvojnásobku lombardní sazby

  • OMO - repooperace – nejintenzivněji využívaným nástrojem k realizaci měnově politických záměrů jsou operace na volném trhu, operace na volném trhu prováděné ve formě repo operací

- transakce využívaná (nejen) na mezibankovním trhu

- MP repo – iniciátorem ČNB → forma tendru s americkou aukční procedurou (banky se ucházejí o to,aby si mohly uložit, za co nejvyšší reposazbu; musí být schopny vyhod-notit situaci a vnímat to, že zájem bude vysoký; poptávky bank po uložení se seřadí podle velikosti úr.sazby od nejmenší a do těch jsou ukládány až do vyčerpání limitu)

- spatnost: 2 týdny – po dvou týdnech se vracejí na své místo jak peníze, tak kolaterál

- při odčerpávání peněžních prostředků od bank realizuje „klasickou repooperaci“, v níž „prodává“ cenné papíry bankám (úročené limitní reposazbou) na předem vymezené období, po jehož uplynutí se jak cenné papíry tak peněžní prostředky pohybují opačným směrem; posílení likvidity by ČNB dosáhla naopak „koupí“ cenných papírů od bank v tzv. reverzní repo operaci, v jejímž druhém kroku by se opět použité instrumenty pohybovaly protisměrně → repo operace tak probíhá ve dvou krocích, z nichž první je promptní, druhý termínový

- kolateralizovaný úvěrový zdroj (kolaterál – vazba na SKD)

- uzavřené rámcové repo smlouvy

- dodávací repo operace – od října 15.10.2008; charakter reverzní; splatnost 2 týdny; úročení repo sazba + 10 p.b.) – důvod: rozhýbat trh se st.CP (zavládl strach o likviditu)

  • Diskontní politika – bývá označován soubor postupů zahrnující jednak nastavení úrokových sazeb centrální banky na určitou úroveň,

   • limitní reposazba (2,75 %)– základní sazba a využívaná v repo operacích s komerčními bankami (v současnosti jako sazba, za kterou banky svěřují ČNB své volné prostředky) a k úročení PMR

   • diskontní sazba (1,75 %) a lombardní sazba (3,75 %) obvykle vytyčují spodní a hroní hranici pásma, ve kterém se pohybují tržní úrokové sazby

   • vývoj sazeb – postupně zvyšování o tradiční 0,25 % avšak v srpnu došlo ke snížení (upravuje všechny sazby stejným směrem a stejnou intenzitou)

jednak různé formy poskytnutí úvěrových zdrojů komerční bance (likvidita, věřitel poslední instance)

- intraday facilita = kolateralizovaný zdroj – vnitrodenní (0 %)

- marginální zápůjční facilita = kolateralizovaný zdroj – O/N repo (lombardní sazba)

- ze zákona: - 3 měsíční kolateralizovaný

- 3 měsíční kolateralizovaný – likvidita – věřitel poslední instance

- výjimečné a ukazuje na atypickou situaci konkrétní banky

X depozitní facilita – nejde o zdroj (není úvěrový nátroj) – možnost zhodnotit peníze

- jejím prostřednictvím banku ukládá O/N u ČNB volnou likviditu

- úročena diskontní sazbou - není v popředí zájmu bank

Relace sazeb (údaje z jara 2008)

- pokud si chce banka půjčky, vždy dá přednost půjčení na trhu, jelikož je PRIBOR vždy nižší než lombardní sazba

- pokud bude banka ukládat, půjde raději do repooperací než ukládat depozitní facilitou

- sazba Slovenska i ECB 3,25%; Bank of England – snížila o 1,5% pb.

 

VZTAHY ČNB K BANKÁM – OBLAST DOHLEDOVÁ

 

Podstata a cíle dohledu nad bankami (podstata dohledu = řízení rizika)

 • provádí se regulace, dohled (ČNB), dozor (stát)

 • smysl působení bankovního dohledu budeme spatřovat v podpoře tržní disciplíny a konkurenceschopnosti bank, ve tvorbě takových podmínek fungování bank a takové kvality bankovního prostředí, které minimalizují možnost vzniku bankovních krizí a zamezí ztrátě důvěry veřejnosti v bankovní systém, ten by se měl formulovat jako výsledek dynamické rovnováhy mezi působením regulace a dohledu, tržní disciplíny a kvalitního řízení jednotlicvých bank jejich managementy

 • je to veřejný statek

 • dáván do souvislosti se situacemi, které jsou označovány jako asymetrické informace, morální hazard nebo nepříznivý výběr:

 • asymetrické informace = strany nemají stejný přístup k obstarání si relevantních informací – banka trpí asymetrií v každé úvěrové situaci » když půjčuje, má omezený rozsah zdrojů informací o budoucím dlužníkovi;

 • nepříznivý výběr – klient – na něj dopadá, když nebude regulován vstup do bankovnictví - přitahuje nájezdníky – za výnosem, mají tendenci dosáhnout výnosu za jakéhokoliv rizika » proto má bankovnictví bariéry pro vstup; dopad na banku – klient nesplácí

 • morální hazard = na iniciátora aktivity dopadají pouze pozitivní výsledky, ale negativní jsou nějak tlumeny – viz příliš rizikové operace managementu » snaha o tlumení rizika » pojištění depozit – ovšem pak management je ochoten více riskovat, protože si je vědom tohoto tlumení rizika;

 • trend: přechod od normativního (příkazy, zákazy a kontroluje se jejich dodržování) ke kvalitativnímu dohledu (dán bankám prostor, aby snižovaly svá rizika)

 • bankovnictví je nejvíce regulovaný prostor;

 • v současnosti musí ČNB působit měnově – v rámci setrvačnosti určitého standardu;

 

Cíle bankovní dohledu obecně formulované

 • podpora zdravého rozvoje bankovního systému

 • předcházení systémovým krizím

 • posilování důvěry veřejnosti v bankovní systém

 • ochrana drobných klientů

 

Výbor pro finanční trh

 • poradní orgán bankovní rady pro oblast dohledu nad finančním trhem

 • formuluje a sleduje:

 • obecné kocnepce, strategie a přístupy k dohledu nad finančním trhem

 • významené nové trendy na finančním trhu, v jeho dohledu neb regulaci

 • systémové otázky finančního trhu a výkon dohledu nad ním

 

Aktuální konkrétní cíle bankovního dohledu ČNB

 • dotvořit komplexní regulatorní rámec pro banky a konsolidované celky

 • realizovat dohled na bázi sledování rizikového profilu banky

 • prohloubit dohled na konsolidovaném základě

 • zvýšit transparentnost dohledu

 • propracovat spolupráci se zahraničními dohledovými autoritami

 

Předmět dohledu vykonávaného ČNB

Zákon o ČNB jí nově (od 1.4.2006) vymezuje dohlížený prostor poměrně široce když jí klade za úkol supervizi:

 • bank, poboček zahraničních bank, spořitelních a úvěrních družstev a institucí elekronických peněz

 • bezpečného fungování bankovního systému

 • obchodníků s CP, investičních společností, investičních fondů apod., tedy kap. trhu

 • pojišťoven, zajišťoven, penzijních institucí a dalších subjektů působících v pojišťovnictví

 • bezpečného, spolehlivého a efektivního fungování platebních systémů

 • subjektů působících na základě povolení podle devizového zákona (např. směnáren)

 • uvedených osob i na konsolidovaném základě

obsah dohledu ČNB

 • licenční činnost ve všech sledovaných oblastech

 • kontrolu podmínek obsažených v licencích

 • kontrolu respektování zákonů, vyhlášek a opatření

 • získávání informací pro výkon dohledu a kontrolu jejich přesnosti, úplnosti a aktuálnosti

 • ukládání sankcí, opatření k nápravě a řešení správních deliktů a přestupků

 • vydávání opatření a vyhlášek definujících pravidla obezřetného podnikání

 • autorizační činnost (souhlas ČNB v situacích, kdy to požaduje zákon o bankách)

 

Integrace dohledu nad FT v ČNB

 • od 1.4.2006

 • z.č. 57/2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad FT – připravuje se nový zákon o dohledu nad FT

 • od r.2008 funkcionální organizace

 • v kompetenci MF: - kotnrola nakládání se státnm příspěvkem na stavební spoření a penzijní

připojištění

- opatření proti legalizaci

- primární legislativa

 

Zásady realizace dohledových aktivit ČNB

 • jednotná koncepce dohledu pro všechna odvětví fin. služeb – společná kultura dohledu nad fin.trhem

 • přiměřenost regulace – dreuglovat v míře, v níž je to nezbytně nutné pro dosažení cílů dohledu nad FT a k implementaci ustanovení evroského práva (aby bylo splněto to co má a zároveň se nebránilo rozvoji)

 • efektivnost dohledu a regulace- přiměřené náklady

 • přiměřená ochrana spotřebitele a investora

 • podpora tžní disciplíny

 

Regulatorní předpisy – sekundární legislativa

 • pravidla obezřetného podnikání – publikována jako:

 • Vyhlášky ve Sbírce zákonů

 • Opatření ve Věstníku ČNB

= základní podzákonné normy

 • Úřední sdělení ČNB ve Věstníku ČNB – pomáhá ČNB bankám s konkrétní aplikací zákonných i podzákonných dokumentů (komentář, aplikační návod)

 

Dohledový proces

1. dohled EX ANTE – patří sem založení koncepčního rámce a transparentní strategie vlastního výkonu dohledu, specifikace jeho cíle, principů a metod realizace. Dále vymezení základních pravidel obezřetného podnikácní a tvorba kompletu regulatorních norem, které k němu banky povedou. Významné místo zabírá licenční činnost na tu navazuje činnost autorizační.

2. PRŮBĚŽNÝ VÝKON VLASTNÍHO DOHLEDU – můžeme rozdělit na dvě podoblasti a to dohled na dálku a dohled na místě

dohled na dálku – průběžné sledování činností a hospodaření jednotlivých subjektů na FT; vyhodnocování vývoje FT jako celku včetně jeho dílčích segmentů; realizován na záikladě shody informačních povinností se standardizovaným rámcem; umožňuje vytvářet komplexní obraz o finanční situaci dohlížených subjektů; umožňuje identifikovat potenciální nedostky a rizika – signál – dohlídka na místě; čtvrtletní analýz finanční situace bank a jimi podstupovanýc rizik; měsičně sledováno dodržování limitů obezřetného podnikání (úvrová angažovanost, kapitálová přiměřenost); komunikuje s auditory

- r.2007 vydala ČNB – 11 opatření k nápravě (žádné sankce, pokuty); 74 rozhodnutí o odborné způsobilosti a důvěryhodnosi osob navrhovaných na vedoucí funkce

- souvisí s informační povinností bank - požadovaná struktura informací a stanovená periodicita → tento informační tok je základem hodnocení stavu jednotlivých bank i systému jako celku a zároveň zdrojem včasné identifickace signálů negativního vývoje

dohled na místě – poskytuje nejpodrobnější a nejvěrohodnější údaje o konkrétní situaci banky, je však zároveň kapacitně i časově značně náročný. Je realizován za přítomnosti pracovníků dohledu v bance, která jim musí umožnit přístup ke svým databázím a která pochopitelně návštěvu dohledu pociťuje jako významný komplikující zásah do svého normálního chodu

dohlídky:

  • tzv. komplexní dohlídka – celková aktivita subjektu, pravidelné intervaly návštěv sledované banky

sleduje se: - úroveň řízení rizik

- funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního a řídícího systému

- systém opatření k předházení legalizaci výnosů z trestné činnosti

  • dílčí dohlídka – častější, k ověření nebo doplnění jednotlivých informací

- sleduje: metody, identifikace a měření rizik

spolehlivost a aktuálnost používaných informací

vymezení pravomocí a zodpovědnosti

kvalita IT systému

  • vypracován program dohlídek, aby byla realizovaná komplexní dohledka v bance 1 za 2 roky

3. NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ A ŘÍZENÝ VÝSTUP ZE SEKTORU – nucená správa a likvidace je řešena v zákoně o bankách;

 • nedostatky v činnostech banky:

  1. porušení podmínek stanovených v licenci,

  2. porušení či obcházení ZOB, předpisů a opatření ČNB,

  3. provádění obchodů způsobem, který poškozuje zájmy vkladatelů nebo stability banky,

  4. řízení banky osobami, které nemají dostatečnou odbornou způsobilost nebo jsou nedůvěryhodné,

  5. nedostatečná tvorba OP,

  6. porušení právních předpisů,

  7. pokles kapitálu pod minimální výši;

Reakce ČNB na výše zmíněné nedostatky

 • vyžádání sjednání nápravy (omezení povolených činností);

 • změna licence

 • nařízení mimořádného auditu

 • nucená správa

 • pokuty až do 50 mil. Kč

 • snížení základního kapitálu o částku odpovídající ztrátě

 • zakázat nebo omezit operace s osobami s úzkým propojením...

 

Dohled na konsolidovaném základě

 • úkolem je sledování a regulace rizik na úrovni finanční skupiny (konsolidační celek)

 • Účelem je omezení rizik, která na banku dopadají v důsledku jejího začlenění do ručité skupiny propojených subjektů

 • Koncepce pracuje se třemi druhy konsolidačních celků:

 • skupina ovládající banky – ovládajícíc osobou je banka, ve skupině jsou zahrnuty jí ovládané dceřiné a přidružené společnosti

 • skupina finanční holdingové osoby – banka je ovládána finanční institucí (jinou než pojišťovna), která zároveň ovládá další převážně finanční instituce

 • skupina smíšené holdingové osoby – banka (a další subjekty) je ovládána nefinanční institucí

 • regulovaný konsolidační celek – předmět regulace

 • je-li banka součástí KC dohlíženého zahraničním dohlede – ČNB od dohledu upustí

 • ČNB určuje:

  • pravidla sestavení konsolidačního celku (případná kritéria vyjmutí osob z bankovního konsolidovaného dohledu)

  • rozsah, způsob a termíny informační povinnosti

  • metody konsolidace dat

 

Spolupráce dohledů

 • v rámci struktur ECB – Výboír bankovních supervizorů (BSC)

 • v BCBS (BAsilejský výbor pro bankovní dohled) – stanovuje:

   • Core Principles

   • Basel II


Online překladač | Překlady vietnamština - čeština | Internetové kurzy přípravy na přijímačky SŠ, VŠ